Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR BROEN-LAB A/S (härefter BROEN-LAB)

1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
1.1 De allmänna försäljnings- och leveransvillkoren nedan omfattar alla offerter, orderbekräftelser, försäljningar och leveranser från BROEN-LAB A/S (“BROEN-LAB”) om inte annat skriftligt avtal mellan parterna ingåtts. BROEN-LAB A/S ska inte omfattas av eventuella villkor som används av köparen såvida sådana villkor inte skriftligen godkänts av BROEN-LAB.

2. PRODUKTINFORMATION, PRISLISTOR ETC.
2.1 Information i kataloger, prislistor och annan produktdokumentation som levererats av BROEN-LAB eller hänvisas till i kataloger, på webbplatser och liknande ska enbart anses som vägledande och är inte bindande för BROEN-LAB såvida avtalet med köparen inte skriftligen anger specifik hänvisning till sådan information. BROEN-LAB kan ändra sådan information utan föregående meddelande. BROEN-LAB förbehåller sig rätten att leverera beställda produkter i en nyare eller alternativ version, om denna version inte avviker materiellt från överenskommen teknisk specifikation, form eller funktion. Specifikationer som levereras av köparen är enbart bindande om dessa skriftligen godkänts av BROEN-LAB.
2.2 Alla ritningar och tekniska beskrivningar som levereras till köparen ska förbli BROEN-LABs egendom och får enbart användas för drift och underhåll av produkter levererade av BROEN-LAB. Materialet får inte kopieras, reproduceras eller på annat sätt vidarebefordras till obehörig tredjepart.

3. PRISER OCH LEVERANSVILLKOR
3.1 Såvida inget annat anges, anges samtliga priser i BROEN-LABs offerter, orderbekräftelser och andra referensmaterial i EURO (EUR) exklusive moms, tullavgifter, skatter etc. Om inget annat anges i materialet har BROEN-LAB rätt att justera priserna fram till leverans i händelse av förändringar i valuta, tullavgifter, skatter eller råmaterialpriser.
3.2 Såvida inga särskilda leveransvillkor skriftligen har avtalats, sker leveranser EXW enligt Incoterms 2010.
3.3 Såvida inget annat skriftligen angivits, är samtliga priser angivna av BROEN-LAB baserade på leverans EXW.
3.4 Priserna är exklusive kostnader för packning, och då även särskild packning. Om inget annat skriftligen avtalats kommer köparen att faktureras för Europapallar, andra pallramar och övriga kostnader för packning och transport. Retur av Europapallar och ramar accepteras inte.

3.5 För beställningar med nettofakturavärde under 300 € eller motsvarande omvandlat valutavärde, kommer BROEN-LAB att debitera en orderavgift på minst 30 € exklusive moms.

4. EXPORT
4.1 Det åligger köparen att ansvara för och säkerställa att de sålda produkterna lagligt och tekniskt kan tillämpas i köparens land eller på leveransplatsen eller för avsett syfte, inklusive godkännande, om tillämpligt, från lokala myndigheter eller privatpersoner för import och tillämpning.
4.2 Om inget annat skriftligen avtalats ansvarar köparen för samtliga kostnader för kreditupplysning (UC), motsvarande finansiella handlingar eller kostnader för externt framtagna verifieringsdokument.

5. GODKÄNNANDE AV OFFERTER
5.1 När BROEN-LAB ger en offert som inte innehåller något bestämt godkännandedatum, förfaller offerten efter 30 dagar från offertdatum om den inte accepterats av köparen innan dess.

6. LEVERANSTID
6.1 Såvida annat inte tydligt och skriftligen angetts i BROEN-LABs offert eller orderbekräftelse eller i avtalet mellan parterna, ska leveranstiden som anges av BROEN-LAB anges utifrån BROEN-LABs bedömning. Om leveransdatum överskrids har köparen rätt att kräva ett nytt leveransdatum inom rimlig tid. Om BROEN-LAB inte levererar inom den utökade tidsperioden och där icke-leveransen inte orsakats av för köparen förklarliga omständigheter, kan köparen via skriftligt meddelande till BROEN-LAB upphäva avtalet om delsändningen som inte levererats. Köparen har inte rätt att göra några anspråk gentemot BROEN-LAB som en följd av förseningen.
6.2 I händelse av strejk, lockouts, importbegränsningar, force majeure eller andra orsaker bortom BROEN-LABs kontroll, ska BROEN-LABs leveranstid förlängas med en period som motsvarar längden för hindret i fråga. Icke-leverans eller försenad leverans av råmaterial från BROEN-LABs underleverantörer ska betraktas som force majeure och förlänger därmed BROEN-LABs leveranstid. Om hindret innebär att leverans inte kan påverkas eller enbart genomföras till orimligt hög kostnad, har BROEN-LAB rätt att upphäva avtalet.

7. BETALNINGSVILLKOR
7.1 Om inget annat skriftligen avtalats ska betalning av inköpspriset eller andra belopp som köparen är skyldig BROEN-LAB betalas inom 30 dagar från leverans. BROEN-LAB förbehåller sig rätten att kräva kontant betalning eller förskottsbetalning om det inte är möjligt att styrka köparens kreditvärdighet enligt allmänna villkor eller om köparens finansiella status inte uppfyller BROEN-LABs önskemål.
7.2. I händelse av betalning efter förfallodatum har BROEN-LAB rätt att debitera ränta på försenade betalningar, för närvarande 2 % per månad, och beloppet beräknas från förfallodatumet. Utöver detta belopp tillkommer en administrationsavgift för påminnelser på minst 30 €, eller likvärdigt belopp beräknat på omvandlat valutavärde (eller maxbeloppet som tillåts enligt lag).
7.3 Betalning kan endast göras till det konto som BROEN-LAB angett på fakturan.
7.4 Köparen har inte rätt till anspråk om ersättning från BROEN-LAB (såvida detta anspråk inte skriftligen godkänts på förhand av BROEN-LAB) och har heller inte rätt att kvarhålla delar av köpbeloppet på grund av sådana motfordringar.

8. UPPSKJUTEN ÖVERGÅNG AV ÄGANDERÄTT
8.1 BROEN-LAB bibehåller äganderätten till produkterna som sålts tills betalning genomförts till fullo, inklusive tillkommen ränta och andra potentiella kostnader. Köparen har inte rätt att vidta åtgärder som begränsar BROEN-LABs uppskjutna övergång av äganderätt.

9. FAKTURERING
9.1 BROEN-LAB skapar och skickar elektroniska fakturor. Om köparen kräver fysisk faktura tillkommer en hanterings- och portoavgift på 10 € netto eller motsvarande omvandlat valutavärde.

10. RETUR AV PRODUKTER
10.1 Köparen har enbart rätt att returnera säljbara standardprodukter och endast efter föregående skriftligt godkännande från BROEN-LAB. BROEN-LAB förbehåller sig rätten att avslå retur av produkter på eget initiativ. Fraktkostnader för returnerade produkter betalas av köparen. Återbetalning för returnerade produkter beräknas baserat på det ursprungliga försäljningspriset med ett avdrag som motsvarar kostnaderna för att förbereda produkterna för ny försäljning, inklusive ny förpackning. Detta avdrag beräknas efter mottagande av produkterna och efter bedömning av produkternas skick. Avdraget kommer dock att uppgå till minst 30 % av försäljningspriset.

11. ANSVAR FÖR BRISTER OCH PRODUKTANSVAR
11.1 Köparen ska omedelbart vid leverans undersöka mottagna produkter. Brister som upptäcks eller skulle ha upptäckts under denna kontroll eller brister som hittas senare (som inte kunde upptäckas under kontroll vid leverans) ska utan dröjsmål och inte senare än sju dagar efter att bristen upptäckts eller skulle ha upptäckts, skriftligen meddelas BROEN-LAB med en fullständig och klargörande beskrivning av bristen.
11.2 Under inga omständigheter har köparen rätt att göra anspråk gällande brister från senare än 6 månader efter leveransdatum.
11.3 BROEN-LAB har rätt att fastställa om bristerna kan repareras eller om de felaktiga produkterna måste bytas ut. Sådant utbyte och/eller sådan reparation av brister ska utföras så snart som möjligt efter att produkten returnerats till BROEN-LAB.
11.4 Utöver föreskrifterna ovan i denna paragraf har köparen inte rätt att göra anspråk mot BROEN-LAB på grund av bristfälliga produkter.
11.5 BROEN-LAB ansvarar endast för personskador och egendomsskador som orsakats av levererade bristfälliga produkter (produktansvar) i den utsträckning som inte kan överses enligt gällande lagstiftning. BROEN-LAB ansvarar inte för skador på köparens fasta egendom eller personliga egendom eller på annan egendom som tillhör tredjepart för kommersiell användning.
11.6 I synnerhet för mässingsprodukter ansvarar BROEN-LAB inte för skador på produkter eller skador orsakade av produkter som orsakats av korrosion, avzinkning och galvanisk korrosion såvida inte BROEN-LAB skriftligen åtagit sig sådant ansvar. Om BROEN-LAB åtagit sig sådant ansvar ska dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gälla med undantag för denna paragraf.

12. ANSVARSFRIHET
12.1 BROEN-LAB skall undantas från skyldighet mot köparen i händelse av omständigheter som förhindrar uppfyllande av avtalet eller som orimligen försvårar uppfyllandet, såsom arbetskonflikter och andra omständigheter bortom BROEN-LABs kontroll, t.ex. brand, krig, mobilisering eller liknande militära åtgärder, belägringar, aktuella begränsningar, upplopp och kravaller, brist på transportmedel, allmän brist på varor, begränsningar rörande fordon samt bristande eller försenade leveranser från underleverantörer som orsakats av någon av omständigheterna i denna paragraf.
12.2 BROEN-LAB ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för handelsförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster eller andra följdskador, inklusive kostnader för att fastställa lokalisering av bristfälliga produkter eller skador.

13. TVISTELÖSNING – DOMSTOL
13.1 Alla tvister mellan BROEN-LAB och köparen som berör ett avtal mellan parterna eller som berör tolkningen av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor ska avgöras i enlighet med dansk lagstiftning och vid BROEN-LABs valda domstol. BROEN-LAB har rätt att begära att eventuell tvist avgörs genom skiljedom i enlighet med dansk skiljedomstols (Det Danske Voldgiftsinstitut) regler och förordningar.

BROEN-LAB.com
Assens, mars 2020

Ladda ner

BROEN-LAB
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor