Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS FRÅN BROEN-LAB A/S (hädanefter kallat BROEN-LAB)

1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
1.1 Nedanstående allmänna villkor för försäljning och leverans ska tillämpas på alla offerter, orderbekräftelser och all försäljning och leverans från BROEN-LAB i frånvaron av andra skriftliga avtal mellan parterna.

2. PRODUKTINFORMATION, PRISLISTOR ETC.
2.1 Information i kataloger, prislistor och all annan produktinformation tillhandahållen av BROEN-LAB ska vara bindande för BROEN-LAB endast där avtalet med köparen gör specifik hänvisning till sådan information. BROEN-LAB reserverar sig rätten att ändra information utan föregående meddelande.
2.2 Alla ritningar och tekniska beskrivningar som tillhandahålls köparen ska förbli BROEN-LAB:s egendom och får endast användas för drift och underhåll av produkterna som tillhandahålls av BROEN-LAB. Materialet får inte kopieras, mångfaldigas, vidarebefordras till eller på annat sätt kommuniceras till oauktoriserad tredje part.

3. PRISER OCH VILLKOR FÖR LEVERANS
3.1 Om inget annat anges är alla priser i BROEN-LAB's offerter, orderbekräftelser och andra referenser i danska kronor (DKK), exklusive moms, tullavgifter, skatter etc. Om inget annat anges i ovanstående material reserverar sig BROEN-LAB rätten att justera priserna fram till leverans i händelse av ändringar i aktuella kurser, tullavgifter, skatter eller råmaterialpriser.
3.2 Om inga speciella leveransvillkor överenskommits skriftligen, ska leveransen göras i enlighet med Incoterms 2010, EXW. Priserna som uppges av BROEN-LAB är i enlighet med dessa leveransvillkor.
3.3 Priserna som uppges av BROEN-LAB är exklusive kostnad för förpackning, inklusive specialförpackningar för att säkra att produkterna inte utsätts för skador under transporten till slutdestinationen. Om inte annat avtalats i skrift, kommer Euro-pallar och pallkragar som används att faktureras köparen. Retur av Euro-pallar och pallkragar accepteras ej.
3.4 För ordrar under 300 euro fakturavärdenetto, eller motsvarande konverterat valutavärde, kommer en administrationsavgift på 30 euro netto, eller motsvarande valutavärde, att tillämpas.

4. EXPORT
4.1 Oavsett annat överenskommet i skrift, är det enbart köparens ansvar att tillse att produkterna som säljs legalt kan användas i köparens land och för det avsedda syftet, inkluderat deras godkännande, om så krävs, av offentliga myndigheter eller privatpersoner för import och användning.
4.2 Oavsett annat överenskommet i skrift, åvilar alla kostnader för oåterkalleliga remburser (L/C) och kostnader för externt framtagen verifikationsdokumentation köparen.

5. ACCEPTANS AV OFFERTER
5.1 I de fall BROEN-LAB presenterar en offert som ej innehåller fastställt datum för godkännande, ska offerten upphöra i händelse av att den inte accepteras av köparen, 30 dagar efter offertdatum.

6. LEVERANSTID
6.1 Om inget annat uppges i skrift i BROEN-LAB:s offert eller orderbekräftelse, eller i avtalet mellan parterna gällande leveranstid från BROEN-LAB ska denna tillämpas enligt BROEN-LAB'S bedömning. I händelse av att leveransdatum överskrids, kan köparen genom ett meddelande skriftligen till BROEN-LAB kräva leverans och sätta ett rimligt datum ej mindre än tre veckor framåt. Om BROEN-LAB inte levererar inom denna utökade period och där icke-leveransen inte orsakas av omständigheter som går att hänföras till köparen, kan köparen genom skriftligt meddelande till BROEN-LAB annullera avtalet för den delförsändelse som inte levererats. Köparen har ingen rätt att anföra någon klagan mot BROEN-LAB som konsekvens av förseningen.
6.2 I händelse av strejk, lockout, importrestriktioner, force majeure eller andra orsaker bortom BROEN-LAB:s kontroll, ska BROEN-LAB's leveranstid utökas med en period som motsvarar längden på hindret i fråga. Icke-leverans eller försenad leverans av råmaterial från BROEN-LAB:s underleverantörer ska betraktas som force majeure och därmed ska BROEN-LAB:s leveranstid utökas. I händelse av att hindret innebär att leverans inte kan ske eller enbart till orimligt höga kostnader, ska BROEN-LAB ha rätt att annullera avtalet.

7. BETALNINGSVILLKOR
7.1 BROEN-LAB:s betalningsvillkor är nuvarande månad från fakturadatum plus 30 dagar.
7.2 Vid betalning efter förfallodag ska BROEN-LAB vara berättigad att debitera dröjsmålsränta på försenade betalningar, 1 % per månad, som ska beräknas från förfallodagen. Utöver detta tillkommer en administrationsavgift för påminnelser på minst 30 euro netto, eller motsvarande valutavärde (eller maximalt tillåtet belopp enligt lag).
7.3 Betalning kan enbart göras till BROEN-LAB:s adress om inget annat anges på fakturan.
7.4 Köparen är inte berättigad till någon klagan denne kan ha mot BROEN-LAB – om inte denna klagan accepterats av BROEN-LAB skriftligen – och ska inte vara berättigad till innehållande av del av köpbeloppet för sådant genkäromål.

8. BIBEHÅLLANDE AV ÄGANDERÄTT
8.1 BROEN-LAB ska behålla äganderätten till de sålda produkterna tills betalning har gjorts till fullo med tillägg för ränta och eventuella kostnader. Köparen är inte berättigad att vidta åtgärder som begränsar BROEN-LAB:s bibehållande av äganderätten.

9. FAKTURERING
9.1 BROEN-LAB utfärdar och skickar fakturor elektroniskt. I händelse av att köparen begär en utskriven och skickad faktura, kommer en hanteringsavgift och porto på 2 euro netto, eller motsvarande konverterat valutavärde, att tillämpas.

10. ANSVAR FÖR DEFEKTER OCH PRODUKTANSVAR
10.1 Köparen ska omedelbart efter leverans undersöka de mottagna produkterna. Defekter som hittas eller skulle ha hittats vid denna undersökning, eller defekter som hittas senare, ska utan fördröjning och inte senare än sju dagar efter att defekten påvisades eller skulle ha påvisats, kommuniceras i skrift till BROEN-LAB. Köparen ska inte under några omständigheter vara berättigad till krav på kompensation för defekter från BROEN-LAB senare än ett år efter leveransdatum.
10.2 BROEN-LAB är berättigat att avgöra huruvida defekterna kan repareras eller om de defekta produkterna måste bytas ut. Sådant utbyte och/eller reparation av defekter ska göras så snart som möjligt efter returnering av produkten till BROEN-LAB.
10.3 Köparen är endast berättigad till retur av säljbara standardprodukter och endast efter godkännande i skrift från BROEN-LAB. BROEN-LAB reserverar sig rätten att vägra retur av produkter enligt BROEN-LAB:s eget gottfinnande. Fraktkostnader för de returnerade produkterna ska betalas av köparen. Ersättningen för de returnerade produkterna ska beräknas på basis av det ursprungliga försäljningspriset med avdrag för kostnader för reparation av produkterna för en ny försäljning. Detta avdrag fastställs efter mottagandet av produkterna och efter utvärdering av skicket på produkterna; avdraget kommer emellertid att uppgå till minst 30 % av försäljningspriset.
10.4 Förutom villkoren i klausulerna 10.1/10.2, är köparen inte berättigad till att ställa några krav på BROEN-LAB gällande defekta produkter.
10.5 BROEN-LAB ska vara ansvarigt för skador på person och egendom som resultat av defekter på de tillhandahållna produkterna (produktansvar) enbart i den utsträckning som gäller i den icke-dispositiva lagstiftningen. BROEN-LAB ska inte ställas till ansvar för skador på köparens real- eller personegendom eller för annan real- eller personegendom som tillhör tredje part avsedd för kommersiell användning.
10.6 Särskilt för mässingsprodukter ska betonas att BROEN-LAB inte kan ställas till ansvar för skador på produkter eller skador tillämpbara på produkter till följd av stresskorrosion, desinficering och galvanisk korrosion, såvida BROEN-LAB inte skriftligen påtagit sig sådant ansvar. Om BROEN-LAB tagit på sig sådant ansvar ska dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor tillämpas med undantag av denna klausul.

11. UNDANTAG FRÅN ANSVAR
11.1 BROEN-LAB ska undantas från ansvar gentemot köparen i händelse av omständigheter som förhindrar uppfyllande av avtalet, eller som gör uppfyllandet av avtalet orimligt besvärligt, såsom arbetsmarknadsknflikter och andra omständigheter bortom BROEN-LAB:s kontroll, t.ex. brand, krig, mobilisering eller liknande militära åtgärder, attacker, valutarestriktioner, upplopp och inbördeskrig, brist på transportmedel, allmän brist på varo, restriktioner gällande drivkraft liksom defekta eller försenade leveranser från underleverantörer på grund av några av omständigheterna nämnda i denna klausul.
11.2 BROEN-LAB ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för handelsförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster eller följdförluster, inkluderande kostnader för fastställande eller lokalisering av defekta produkter eller skada.

12. TVISTLÖSNING – PLATS
12.1 Tvister mellan BROEN-LAB och köparen gällande ett avtal mellan parterna eller i samband med tolkning av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor ska lösas i enlighet med dansk lagstiftning och på BROEN-LAB:s ort. BROEN-LAB ska vara berättigat att kräva att tvisten löses genom skiljedomsförfarande i enlighet med regler och villkor enligt den danska skiljedomsnämnden (Det Danske Voldgiftsinstitut).

Ladda ner

BROEN-LAB
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor
Engelska