Integritetspolicy

Dataansvar

Vi tar ditt dataskydd på stort allvar

Vi hanterar dina personuppgifter och har skapat den här integritetspolicyn för att förklara hur vi hanterar dina data.

Kontaktuppgifter

BROEN-LAB anses vara personuppgiftsvarig och vi garanterar att dina personuppgifter hanteras i enlighet med alla tillämpliga lagar.

Kontaktuppgifter:
Kontaktperson: Nicky Berg
Företag: BROEN-LAB A/S
Adress: Drejervaenget 2, 5610 Assens, Danmark
Organisationsnummer: 36454423
E-post: lab@broen-lab.com
Webbplats: www.broen-lab.com

Vi garanterar ärlig och transparent hantering av data

När vi ber dig lämna dina personuppgifter, informerar vi dig om de uppgifter vi hanterar och dess avsedda syfte. Du får information om detta när vi samlar in dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Typen av personuppgifter vi använder

Vi använder dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster och säkra kvaliteten på våra produkter och tjänster, liksom för att hantera vår kommunikation med dig som kund. 

De uppgifter vi använder innefattar: allmänna personuppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika syften

Vi samlar in och lagrar dina data för specifika syften eller andra legitima affärssyften. Datainsamling sker när vi behöver hantera ditt köp och leverera våra tjänster.

Vi hanterar bara relevanta personuppgifter

Vi hanterar bara personuppgifter som är relevanta och nödvändiga i förhållande till de syften som definieras ovan. Syftet är avgörande för att bestämma vilken typ av personuppgifter som är relevanta för oss. Samma gäller mängden personuppgifter vi använder. Vi använder till exempel inte fler uppgifter än vi behöver för det specifika syftet. 

Vi hanterar bara de personuppgifter vi behöver

Vi samlar in, hanterar och lagrar enbart de personuppgifter som behövs för att nå vårt avsedda syfte. Dessutom kan lagen reglera vilka typer av data vi samlar in och lagrar för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av personuppgifter vi hanterar kan även krävas för att uppfylla ett avtal eller andra juridiska skyldigheter.  

Vi verifierar och uppdaterar dina personuppgifter

Vi garanterar att personuppgifterna vi hanterar inte är felaktiga eller missvisande. VI ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt. Då vår tjänst är beroende av att dina uppgifter är aktuella och uppdaterade, vänligen informera oss om viktiga ändringar i dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att informera oss om eventuella ändringar.

Vi raderar dina personuppgifter när uppgifterna inte längre krävs

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för det avsedda syftet med insamlingen, hanteringen och lagringen. 

Vi inhämtar ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter

Vi inhämtar ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter för syften som beskrivs ovan, om vi inte har juridiska grunder för att inhämta nämnda data. Vi informerar dig om sådana juridiska grunder och vår legitima intresse i att hantera dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt, och du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss direkt. Använd kontaktuppgifterna ovan för mer information.

Vi avslöjar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi delar dina personuppgifter med partners och andra intressenter, t.ex. för marknadsföringssyften, inhämtar vi ditt samtycke och informerar dig om hur dina uppgifter kan användas. Du kan motsäga dig detta närsomhelst, och du kan även motsätta dig användningen av dina uppgifter för marknadsföringssyften i CPR-registret (danska företagsregistret). Vi kommer inte att söka ditt samtycke om vi är juridiskt bundna att avslöja dina personuppgifter, till exempel då detta krävs för att rapportera data till en myndighet.

Skydd

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna riktlinjer gällande datasäkerhet

Vi har antagit interna riktlinjer för datasäkerhet, som innefattar instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras, ändras eller obehörigen avslöjas, och som ger skydd dessutom mot otillåten åtkomst eller granskning.

Användning av cookies

Cookies, syfte och relevans

Om vi använder cookies kommer du att informeras om användningen av och syftet med insamling av data via cookies.

Vi inhämtar ditt samtycke

Innan vi placerar cookies på dina enheter kommer vi be om ditt samtycke. Cookies som är nödvändiga för att säkra funktionalitet och inställningar kan emellertid användas utan ditt samtycke. Du kan lära dig mer om vår användning av cookies och hur du raderar eller avsäger dig dem under vår cookiepolicy. Om du vill återkalla ditt samtycke, se instruktionerna i vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade.

Om du anser att personuppgifterna vi hanterar är felaktiga är du berättigad att få dina uppgifter korrigerade. Du måste kontakta oss direkt och meddela oss om felaktigheterna och hur de ska korrigeras.  I vissa fall har vi skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för syftet de samlades in för, kan du välja att få dina uppgifter raderade. Du kan även kontakta oss om du anser att dina personuppgifter hanteras i strid med lagstiftningen eller andra juridiska skyldigheter. När du gör en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter, kommer vi undersöka huruvida förhållandena föreligger och, i det fallet, ändra eller radera dem så snart det är möjligt.

Du har rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter. Du kan även invända mot vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringssyften. Du kan använda kontaktinformationen på vår kontaktsida för att skicka en invändning. Om dina invändningar är motiverade kommer vi sluta hantera dina uppgifter.