General terms of sales

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BROEN-LAB A/S (hierna genoemd BROEN-LAB)

1. TOEPASSING VAN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.1 Onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, orderbevestiging, verkoop en levering door BROEN-LAB A/S (“BROEN-LAB”) behoudens een andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen. BROEN-LAB A/S is niet gebonden aan andere voorwaarden die gebruikt worden door de koper, tenzij zulke voorwaarden schriftelijk zijn geaccepteerd door BROEN-LAB BROEN-LAB.

2. PRODUCTINFORMATIE, PRIJSLIJSTEN, ETC.
2.1 Informatie in catalogi, prijslijsten en andere productdocumentatie voorzien door BROEN-LAB of referenties aan catalogi, websites en soortgelijke bronnen kunnen alleen gezien worden als richtlijn en zijn niet bindend voor BROEN-LAB, tenzij de overeenkomst met de koper specifiek schriftelijk refereert aan zulke informatie. BROEN-LAB mag zulke informatie veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. BROEN-LAB behoudt zich het recht voor tot levering van nieuwe of alternatieve versies van de bestelde producten, als die versie niet wezenlijk afwijkt van de overeengekomen technische specificatie, vorm en functie. Specificaties namens de koper zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn geaccepteerd door BROEN-LAB.
2.2 Alle tekeningen en technische omschrijvingen geleverd aan de koper blijven eigendom van BROEN-LAB en dienen alleen gebruikt te worden voor de bediening en het onderhoud van de producten geleverd door BROEN-LAB. Het materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verstrekt worden aan of op een andere manier gedeeld worden met onbevoegde derden.

3. PRIJZEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in de offertes, orderbevestigingen en andere referenties van BROEN-LAB' vermeld in EURO (EUR) zonder btw, douanerechten, heffingen etc. Tenzij anders aangeven in het materiaal, behoudt BROEN-LAB zich het recht voor om prijzen tot de verkoop bij te stellen in het geval van schommelingen in de wisselkoers, douanetarieven, heffingen of grondstofprijzen
3.2 Tenzij er speciale leveringsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen, vindt levering plaats EXW, incoterms 2010.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle prijzen die vastgesteld zijn door BROEN-LAB gebaseerd op levering EXW. 3.4 De prijzen zijn exclusief de kosten voor het verpakkingsmateriaal, met inbegrip van speciale verpakkingen. Tenzij schriftelijk anders bepaald zullen Europallets, andere palletframes en overige verpakkings- en transportkosten worden gefactureerd aan de koper. Terugzending van Europallets en –frames wordt niet geaccepteerd.

3.5 Bij opdrachten met een waarde lager dan 300 Euro netto factuurwaarde, of overeenkomende omgerekende valutawaarden, zal BROEN-LAB een minimumtarief van minimaal 30 Euro excl. btw aanhouden.

p>4. EXPORT
4.1 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper om zich ervan te vergewissen dat de verkochte producten zowel juridisch als technisch gebruikt kunnen worden in het land van koper of op de plaats van levering of voor het beoogde doel gebruikt kunnen worden, waaronder, als dit het geval is, goedkeuring door overheidsinstanties of particulieren voor invoer en de toepassing.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is bepaald zijn alle kosten voor onherroepelijke kredietbrieven (UC), gelijkaardige financiële documenten en kosten voor extern geproduceerde verficatiedocumentatie voor de koper.

 

5. AANVAARDING VAN OFFERTES
5.1 Als BROEN-LAB een offerte maakt zonder bepaalde datum van aanvaarding, zal de offerte vervallen in het geval dat de koper uiterlijk 30 dagen na de aanmaak van de offerte deze niet heeft aanvaard.

6. TIJDSTIP VAN LEVERING
6.1 Tenzij schriftelijk duidelijk anders is bepaald in de offerte of orderbevestiging van BROEN-LAB of in de overeenkomst tussen partijen, zal het door BROEN-LAB aangegeven tijdstip van levering naar beste beoordeling van BROEN-LAB zijn. Als de leveringsdatum wordt overschreden, heeft de koper het recht om binnen een redelijke termijn een nieuwe leveringsdatum te eisen. Als BROEN-LAB niet binnen deze verlengde termijn levert en dit niet het gevolg is van omstandigheden die aan de koper zijn toe te rekenen, kan de koper middels schriftelijke kennisgeving aan BROEN-LAB de overeenkomst annuleren ten aanzien van de niet-geleverde zendingen. De koper heeft geen recht op vergoeding van vertragingsschade door BROEN-LAB.
6.2 In geval van staking, uitsluiting, invoerbeperking of andere vormen van overmacht die buiten de macht liggen van BROEN-LAB', zal de leveringstermijn van BROEN-LAB' worden verlengd met een periode die in lijn is met de tijdsduur van belemmering. Niet-levering of verlate levering van de grondstoffen van de sub-leveranciers van BROEN-LAB' vallen onder overmacht en zorgen er dus voor dat BROEN-LAB' de leveringstermijn mag verlengen. Als de belemmering er voor zorgt dat er geen levering kan plaatsvinden, tenzij voor onredelijk hoge prijzen, dan behoudt BROEN-LAB het recht om de overeenkomst te annuleren.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
7.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, moet de koper de koopprijs of eender welke andere schuld aan BROEN-LAB betalen binnen 30 dagen na levering. BROEN-LAB behoudt zich het recht om contante betaling of vooruitbetaling te eisen, als het niet mogelijk is voor de koper om een kredietverzekering af te sluiten onder de gebruikelijke voorwaarden of als BROEN-LAB niet tevreden is met de financiële status van de koper.
7.2 In het geval van betaling na de uiterste datum behoudt BROEN-LAB zich het recht voor om rente op achterstallige betalingen, thans 2% per maand te vorderen, gerekend vanaf de vervaldatum. Bovendien zullen er kosten van minimaal EUR 30 netto, of een overeenkomend bedrag volgens omgerekende valutawaarden, worden berekend voor de administratiekosten die gemaakt worden voor de betalingsherinneringen (of het maximale bedrag dat de wet toestaat).
7.3 Betaling kan alleen plaatsvinden op de rekening van BROEN-LAB' die op de factuur is vermeld.
7.4 Het is de koper niet toegestaan om te verrekenen met een vordering die hij tegen BROEN-LAB heeft (tenzij deze vordering op voorhand schriftelijk is geaccepteerd door BROEN-LAB) en is niet gerechtigd om wegens dergelijke vorderingen een deel van de koopsom in te houden.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 BROEN-LAB blijft eigenaar van de verkochte producten totdat de volledige betaling met bijkomende rente en andere mogelijke kosten is voldaan. De koper onthoudt zich van het treffen van regelingen die het eigendomsvoorbehoud van BROEN-LAB' zouden beperken.

9. FACTURATIE
9.1 BROEN-LAB factureert elektronisch. Als de koper de facturen geprint en per post verzonden wil hebben, zijn administratie- en verzendkosten van EUR 10 netto verschuldigd, of een overeenkomstig bedrag volgens omgerekende valutawaarden.

10. TERUGZENDING
10.1 De koper heeft alleen het recht, en enkel wanneer BROEN-LAB dit vooraf schriftelijk heeft geaccepteerd, om verkoopbare standaardproducten terug te zenden. BROEN-LAB behoudt zich het recht voor om de terugzending te weigeren volledig naar eigen inzicht. De vrachtkosten van de teruggestuurde producten zijn voor de koper. De restitutie voor de teruggestuurde producten zal worden berekend aan de hand van de originele verkoopprijs, met inhouding van de kosten die nodig zijn om de producten weer verkoopbaar te maken, inclusief nieuwe verpakking. Deze inhouding wordt berekend na ontvangst van de producten en na een beoordeling van de staat van deze producten. De inhouding zal, hoe dan ook, minimaal 30% van de originele verkoopprijs bedragen.

11. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DEFECTEN & PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
11.1 Direct na levering moet de koper de ontvangen producten inspecteren. Defecten die worden geconstateerd of hadden moeten worden geconstateerd tijdens deze inspectie of defecten die later worden gevonden (en die niet geconstateerd konden worden tijdens de inspectie vlak na ontvangst) moeten onverwijld, maar niet later dan zeven dagen na het constateren van het defect schriftelijk worden doorgegeven aan BROEN-LAB met een volledige en duidelijke beschrijving van het defect.
11.2 De koper heeft onder geen enkele voorwaarde het recht om nog claims aangaande defecten in te dienen vanaf 6 maanden na datum van ontvangst.
11.3 BROEN-LAB heeft het recht om te beslissen of de defecten kunnen worden gerepareerd of dat er vervanging van het defecte product nodig is. Het vervangen en/of repareren van de defecte producten zal zo snel mogelijk na terugzending van de producten naar BROEN-LAB plaatsvinden.
11.4 Behalve op grond van de bepalingen die hierboven in dit artikel zijn beschreven, heeft de koper geen recht om claims tegen BROEN-LAB in te dienen aangaande defecte producten.
11.5 BROEN-LAB is uitsluitend aansprakelijk voor persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaakt door defect afgeleverde producten (productaansprakelijkheid) voor zover dit is vastgelegd in bepalingen van dwingend recht. BROEN-LAB is niet aansprakelijk voor schade aan roerende of onroerende goederen van de koper of van derden bestemd voor commercieel gebruik.
11.6 Met name bij koperen producten is BROEN-LAB niet aansprakelijk voor schade aan de producten of schade veroorzaakt doorde producten vanwege spanningscorrosie, ontzinking en galvanische corrosie tenzij BROEN-LAB schriftelijk aansprakelijkheid hiervoor op zich heeft genomen. Als BROEN-LAB die aansprakelijkheid op zich heeft genomen dan gelden alle andere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op deze clausule na.

12. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID
12.1 BROEN-LAB is vrijgesteld van aansprakelijkheid jegens de koper in het geval er zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk bezwarend maakt, zoals arbeidsconflicten en alle andere omstandigheden waar BROEN-LAB geen invloed op heeft, bijvoorbeeld brand, oorlog, mobilisatie of andere soortgelijke militaire maatregelen, beslagleggingen, valutarestricties, rellen en burgerlijke onrust, gebrek aan transportmiddelen, algemene goederenschaarste, beperkingen met betrekking tot aandrijfkracht als ook defecte of verlate leveringen van sub-leveranciers ten gevolge van omstandigheden als in deze clausule beschreven.
12.2 BROEN-LAB is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving of andere indirecte schade of overige gevolgschade, met inbegrip van de kosten voor het vaststellen van defecte producten of schade.

13. GESCHILLENBESLECHTING – BEVOEGDE RECHTER
13.1 Elk geschil tussen BROEN-LAB en de koper aangaande een overeenkomst tussen beide partijen of de interpretatie aangaande deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechterlijke instantie van de vestigingsplaats van BROEN-LAB. Op alle geschillen is Deens recht van toepassing. BROEN-LAB heeft bij elk geschil het recht om te vorderen dat dit zal worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de regels en bepalingen van het Deense instituut voor Arbitrage (Det Danske Voldgiftsinstitut).

BROEN-LAB.com
Assens, Maart 2020

Downloaden

BROEN-LAB
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden